Phổ Biến 7/2024 # Đừng đợi đến lúc bản thân rơi vào thất bại hay nghịch cảnh mới chịu cố gắng. Hãy bình tâm suy nghĩ, nỗ lực ngay khi ta vẫn có thành công, đó mới gọi là mạnh mẽ thực sự. # Top 6 Yêu Thích

Đừng đợi đến lúc bản thân rơi vào thất bại hay nghịch cảnh mới chịu cố gắng. Hãy bình tâm suy nghĩ, nỗ lực ngay khi ta vẫn có thành công, đó mới gọi là mạnh mẽ thực sự.

Đừng đợi đến lúc bản thân rơi vào thất bại hay nghịch cảnh mới chịu cố gắng. Hãy bình tâm suy nghĩ, nỗ lực ngay khi ta vẫn có thành công, đó mới gọi là mạnh mẽ thực sự.