Đề Xuất 6/2024 # Trái tim đã được thời gian chữa lành, không phải là một trái tim hoàn hảo như lúc đầu mà là một trái tim trưởng thành # Top 3 Yêu Thích

Trái tim đã được thời gian chữa lành, không phải là một trái tim hoàn hảo như lúc đầu mà là một trái tim trưởng thành

Trái tim đã được thời gian chữa lành, không phải là một trái tim hoàn hảo như lúc đầu mà là một trái tim trưởng thành