Đề Xuất 7/2024 # Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai. # Top 2 Yêu Thích

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.