Xem Nhiều 6/2024 # Một quốc gia ưa chuộng sự hổ thẹn hơn là nguy hiểm đã chuẩn bị để đón kẻ thống trị, và đáng như thế. – A nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master, and deserves one. # Top 0 Yêu Thích

Một quốc gia ưa chuộng sự hổ thẹn hơn là nguy hiểm đã chuẩn bị để đón kẻ thống trị, và đáng như thế. – A nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master, and deserves one.

Một quốc gia ưa chuộng sự hổ thẹn hơn là nguy hiểm đã chuẩn bị để đón kẻ thống trị, và đáng như thế. – A nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master, and deserves one.