Xem Nhiều 6/2024 # Đừng hỏi tôi có gì, hãy hỏi tôi là ai. – Ask me not what I have, but what I am. # Top 1 Yêu Thích

Đừng hỏi tôi có gì, hãy hỏi tôi là ai. – Ask me not what I have, but what I am.

Đừng hỏi tôi có gì, hãy hỏi tôi là ai. – Ask me not what I have, but what I am.