Đề Xuất 6/2024 # Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều gì. Bạn là chính con người bạn! – You don’t need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are! # Top 2 Yêu Thích

Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều gì. Bạn là chính con người bạn! – You don’t need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are!

Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều gì. Bạn là chính con người bạn! – You don’t need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are!