Phổ Biến 7/2024 # Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả. – Power without a nation’s confidence is nothing. # Top 6 Yêu Thích

Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả. – Power without a nation’s confidence is nothing.

Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả. – Power without a nation’s confidence is nothing.