Xem Nhiều 7/2024 # Con người sinh ra tự do, nhưng ở bất cứ đâu cũng bị thấy trong xiềng xích. – Man is born free, but is everywhere seen bound by chains. # Top 0 Yêu Thích

Con người sinh ra tự do, nhưng ở bất cứ đâu cũng bị thấy trong xiềng xích. – Man is born free, but is everywhere seen bound by chains.

Con người sinh ra tự do, nhưng ở bất cứ đâu cũng bị thấy trong xiềng xích. – Man is born free, but is everywhere seen bound by chains.