Xem Nhiều 6/2024 # Tự nhiên không có nguyên tắc. Nó không phân biệt Thiện Ác. – Nature has no principles. She makes no distinction between good and evil. # Top 0 Yêu Thích

Tự nhiên không có nguyên tắc. Nó không phân biệt Thiện Ác. – Nature has no principles. She makes no distinction between good and evil.

Tự nhiên không có nguyên tắc. Nó không phân biệt Thiện Ác. – Nature has no principles. She makes no distinction between good and evil.