Phổ Biến 5/2024 # Chỉ con người sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và và chết trong thất vọng. – Man alone is born crying, lives complaining, and dies disappointed. # Top 6 Yêu Thích

Chỉ con người sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và và chết trong thất vọng. – Man alone is born crying, lives complaining, and dies disappointed.

Chỉ con người sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và và chết trong thất vọng. – Man alone is born crying, lives complaining, and dies disappointed.