Thịnh Hành 6/2024 # Người không có chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông, không ra thế nào cả. # Top 8 Yêu Thích

Người không có chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông, không ra thế nào cả.

Người không có chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông, không ra thế nào cả.