Phổ Biến 7/2024 # Có vài cách bảo vệ tốt chống lại sự cám dỗ, nhưng cách chắc chắn nhất là sự hèn nhát. – There are several good protections against temptation, but the surest is cowardice. # Top 6 Yêu Thích

Có vài cách bảo vệ tốt chống lại sự cám dỗ, nhưng cách chắc chắn nhất là sự hèn nhát. – There are several good protections against temptation, but the surest is cowardice.

Có vài cách bảo vệ tốt chống lại sự cám dỗ, nhưng cách chắc chắn nhất là sự hèn nhát. – There are several good protections against temptation, but the surest is cowardice.