Xu Hướng 6/2024 # Tôi cho rằng nghĩa vụ đầu tiên của xã hội là công lý. – I think the first duty of society is justice. # Top 4 Yêu Thích

Tôi cho rằng nghĩa vụ đầu tiên của xã hội là công lý. – I think the first duty of society is justice.

Tôi cho rằng nghĩa vụ đầu tiên của xã hội là công lý. – I think the first duty of society is justice.