Thịnh Hành 6/2024 # Khi con người từ bỏ quyền tư duy, cái bóng cuối cùng của tự do biến mất khỏi chân trời. – When men yield up the privilege of thinking, the last shadow of liberty quits the horizon. # Top 8 Yêu Thích

Khi con người từ bỏ quyền tư duy, cái bóng cuối cùng của tự do biến mất khỏi chân trời. – When men yield up the privilege of thinking, the last shadow of liberty quits the horizon.

Khi con người từ bỏ quyền tư duy, cái bóng cuối cùng của tự do biến mất khỏi chân trời. – When men yield up the privilege of thinking, the last shadow of liberty quits the horizon.