Xem Nhiều 5/2024 # Khi sinh ra, chúng ta không mang theo gì cả chết đi chúng ta cũng không mang theo được cái gì cả. # Top 1 Yêu Thích

Khi sinh ra, chúng ta không mang theo gì cả chết đi chúng ta cũng không mang theo được cái gì cả.

Khi sinh ra, chúng ta không mang theo gì cả chết đi chúng ta cũng không mang theo được cái gì cả.