Xem Nhiều 7/2024 # Kẻ yếu bị dồn vào góc nguy hiểm hơn kẻ mạnh. – A weak man in a corner is more dangerous than a strong man. # Top 1 Yêu Thích

Kẻ yếu bị dồn vào góc nguy hiểm hơn kẻ mạnh. – A weak man in a corner is more dangerous than a strong man.

Kẻ yếu bị dồn vào góc nguy hiểm hơn kẻ mạnh. – A weak man in a corner is more dangerous than a strong man.