Xu Hướng 6/2024 # Con người trở nên vĩ đại theo đúng mức độ mình làm vì lợi ích của đồng loại. – Man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow – men. # Top 4 Yêu Thích

Con người trở nên vĩ đại theo đúng mức độ mình làm vì lợi ích của đồng loại. – Man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow – men.

Con người trở nên vĩ đại theo đúng mức độ mình làm vì lợi ích của đồng loại. – Man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow – men.