Phổ Biến 7/2024 # Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình. – Sometimes you’ve got to believe in someone else’s belief in you until your belief kicks in. # Top 6 Yêu Thích

Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình. – Sometimes you’ve got to believe in someone else’s belief in you until your belief kicks in.

Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình. – Sometimes you’ve got to believe in someone else’s belief in you until your belief kicks in.