Đề Xuất 5/2024 # Hãy hy vọng về cái tốt đẹp nhất, nhưng hãy chuẩn bị cho cái xấu xa nhất # Top 2 Yêu Thích

Hãy hy vọng về cái tốt đẹp nhất, nhưng hãy chuẩn bị cho cái xấu xa nhất

Hãy hy vọng về cái tốt đẹp nhất, nhưng hãy chuẩn bị cho cái xấu xa nhất