Xem Nhiều 6/2024 # Tự do không đáng để có nếu nó không bao gồm tự do được sai lầm. – Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err. # Top 1 Yêu Thích

Tự do không đáng để có nếu nó không bao gồm tự do được sai lầm. – Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err.

Tự do không đáng để có nếu nó không bao gồm tự do được sai lầm. – Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err.