Đề Xuất 6/2024 # Đối với một người phụ nữ thì trạng thái tốt nhất trong hôn nhân chính là: Không cầu cạnh cũng chẳng nhu nhược. # Top 3 Yêu Thích

Đối với một người phụ nữ thì trạng thái tốt nhất trong hôn nhân chính là: Không cầu cạnh cũng chẳng nhu nhược.

Đối với một người phụ nữ thì trạng thái tốt nhất trong hôn nhân chính là: Không cầu cạnh cũng chẳng nhu nhược.