Xu Hướng 5/2024 # Không người nào có thể tự do trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu. – No one can develop freely in this world and find a full life without feeling understood by at least one person. # Top 5 Yêu Thích

Không người nào có thể tự do trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu. – No one can develop freely in this world and find a full life without feeling understood by at least one person.

Không người nào có thể tự do trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu. – No one can develop freely in this world and find a full life without feeling understood by at least one person.