Thịnh Hành 7/2024 # Con người ta đôi khi chỉ có một phút để mắc sai lầm nhưng lại mất cả đời để sửa chữa nó # Top 9 Yêu Thích

Con người ta đôi khi chỉ có một phút để mắc sai lầm nhưng lại mất cả đời để sửa chữa nó

Con người ta đôi khi chỉ có một phút để mắc sai lầm nhưng lại mất cả đời để sửa chữa nó