Phổ Biến 6/2024 # Không có gì mà chúng ta nhận được với sự miễn cưỡng như lời khuyên. – There is nothing which we receive with so much reluctance as advice. # Top 6 Yêu Thích

Không có gì mà chúng ta nhận được với sự miễn cưỡng như lời khuyên. – There is nothing which we receive with so much reluctance as advice.

Không có gì mà chúng ta nhận được với sự miễn cưỡng như lời khuyên. – There is nothing which we receive with so much reluctance as advice.