Đề Xuất 7/2024 # Công cuộc theo đuổi chân lý không cho phép bạo lực với đối phương. – The pursuit of truth does not permit violence on one’s opponent. # Top 2 Yêu Thích

Công cuộc theo đuổi chân lý không cho phép bạo lực với đối phương. – The pursuit of truth does not permit violence on one’s opponent.

Công cuộc theo đuổi chân lý không cho phép bạo lực với đối phương. – The pursuit of truth does not permit violence on one’s opponent.