Phổ Biến 5/2024 # Sự vắng mặt mài sắc tình yêu, sự hiện diện tăng cường nó. – Absence sharpens love, presence strengthens it. # Top 7 Yêu Thích

Sự vắng mặt mài sắc tình yêu, sự hiện diện tăng cường nó. – Absence sharpens love, presence strengthens it.

Sự vắng mặt mài sắc tình yêu, sự hiện diện tăng cường nó. – Absence sharpens love, presence strengthens it.