Thịnh Hành 6/2024 # Quyền sở hữu chắc chắn cũng là quyền của con người như quyền tự do. – Property is surely a right of mankind as real as liberty. # Top 9 Yêu Thích

Quyền sở hữu chắc chắn cũng là quyền của con người như quyền tự do. – Property is surely a right of mankind as real as liberty.

Quyền sở hữu chắc chắn cũng là quyền của con người như quyền tự do. – Property is surely a right of mankind as real as liberty.