Đề Xuất 6/2024 # Người không đứng lên vì điều gì không sụp đổ vì điều gì. – Those who stand for nothing fall for anything. # Top 3 Yêu Thích

Người không đứng lên vì điều gì không sụp đổ vì điều gì. – Those who stand for nothing fall for anything.

Người không đứng lên vì điều gì không sụp đổ vì điều gì. – Those who stand for nothing fall for anything.