Đề Xuất 6/2024 # Tôi có thể không giỏi hơn người, nhưng ít nhất tôi khác biệt. – I may not be better than other people, but at least I’m different. # Top 3 Yêu Thích

Tôi có thể không giỏi hơn người, nhưng ít nhất tôi khác biệt. – I may not be better than other people, but at least I’m different.

Tôi có thể không giỏi hơn người, nhưng ít nhất tôi khác biệt. – I may not be better than other people, but at least I’m different.