Đề Xuất 6/2024 # Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó! – In the game of life, before you get anything out, you must put something in! # Top 2 Yêu Thích

Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó! – In the game of life, before you get anything out, you must put something in!

Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó! – In the game of life, before you get anything out, you must put something in!