Xu Hướng 6/2024 # Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là, người đó đã sống đúng và chết không vô ích. # Top 5 Yêu Thích

Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là, người đó đã sống đúng và chết không vô ích.

Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là, người đó đã sống đúng và chết không vô ích.