Xem Nhiều 5/2024 # Sự việc không thay đổi, chúng ta thay đổi. – Things do not change we change. # Top 1 Yêu Thích

Sự việc không thay đổi, chúng ta thay đổi. – Things do not change we change.

Sự việc không thay đổi, chúng ta thay đổi. – Things do not change we change.