Thịnh Hành 7/2024 # Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn. – Never do anything against conscience even if the state demands it. # Top 8 Yêu Thích

Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn. – Never do anything against conscience even if the state demands it.

Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn. – Never do anything against conscience even if the state demands it.