Phổ Biến 7/2024 # Yêu ai là yêu trọn vẹn con người đó y nguyên như trên thực tế, chứ không phải ở trong ước muốn của ta. # Top 6 Yêu Thích

Yêu ai là yêu trọn vẹn con người đó y nguyên như trên thực tế, chứ không phải ở trong ước muốn của ta.

Yêu ai là yêu trọn vẹn con người đó y nguyên như trên thực tế, chứ không phải ở trong ước muốn của ta.