Thịnh Hành 6/2024 # Chúng ta không bao giờ đạt được hòa bình trên thế giới, ngoại trừ chúng ta phải thực sự có hòa bình trong chính mình. – We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves. # Top 9 Yêu Thích

Chúng ta không bao giờ đạt được hòa bình trên thế giới, ngoại trừ chúng ta phải thực sự có hòa bình trong chính mình. – We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

Chúng ta không bao giờ đạt được hòa bình trên thế giới, ngoại trừ chúng ta phải thực sự có hòa bình trong chính mình. – We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.