Xem Nhiều 5/2024 # Vết thương của tình yêu chỉ có thể chữa lành bởi người gây ra chúng. – The wounds of love can only be healed by the one who made them. # Top 0 Yêu Thích

Vết thương của tình yêu chỉ có thể chữa lành bởi người gây ra chúng. – The wounds of love can only be healed by the one who made them.

Vết thương của tình yêu chỉ có thể chữa lành bởi người gây ra chúng. – The wounds of love can only be healed by the one who made them.