Thịnh Hành 5/2024 # Sống vì mình và với mình – đó là phải sống, mà là một trạng thái thụ động cần phải có lời nói và việc làm, cần có đấu tranh.  # Top 9 Yêu Thích

Sống vì mình và với mình – đó là phải sống, mà là một trạng thái thụ động cần phải có lời nói và việc làm, cần có đấu tranh. 

Sống vì mình và với mình – đó là phải sống, mà là một trạng thái thụ động cần phải có lời nói và việc làm, cần có đấu tranh.