Đề Xuất 7/2024 # Loài người chỉ có một thứ vũ khí thực sự hiệu quả, đó là tiếng cười. – The human race has only one really effective weapon and that is laughter. # Top 2 Yêu Thích

Loài người chỉ có một thứ vũ khí thực sự hiệu quả, đó là tiếng cười. – The human race has only one really effective weapon and that is laughter.

Loài người chỉ có một thứ vũ khí thực sự hiệu quả, đó là tiếng cười. – The human race has only one really effective weapon and that is laughter.