Đề Xuất 6/2024 # Ở đời có hai thứ mất đi rồi con người ta không thể lấy lại được, đó là gia đình và thời gian # Top 3 Yêu Thích

Ở đời có hai thứ mất đi rồi con người ta không thể lấy lại được, đó là gia đình và thời gian

Ở đời có hai thứ mất đi rồi con người ta không thể lấy lại được, đó là gia đình và thời gian