Đề Xuất 5/2024 # Nếu con đường đẹp đẽ, đừng hỏi nó dẫn tới đâu. – If the path be beautiful, let us not ask where it leads. # Top 2 Yêu Thích

Nếu con đường đẹp đẽ, đừng hỏi nó dẫn tới đâu. – If the path be beautiful, let us not ask where it leads.

Nếu con đường đẹp đẽ, đừng hỏi nó dẫn tới đâu. – If the path be beautiful, let us not ask where it leads.