Thịnh Hành 5/2024 # Giá trị của một thứ là lượng cuộc đời phải bỏ ra cho nó, ngay lập tức hay lâu dài về sau. – The cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it, immediately or in the long run. # Top 8 Yêu Thích

Giá trị của một thứ là lượng cuộc đời phải bỏ ra cho nó, ngay lập tức hay lâu dài về sau. – The cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it, immediately or in the long run.

Giá trị của một thứ là lượng cuộc đời phải bỏ ra cho nó, ngay lập tức hay lâu dài về sau. – The cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it, immediately or in the long run.