Phổ Biến 5/2024 # Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại. – When law becomes despotic, morals are relaxed, and vice versa. # Top 6 Yêu Thích

Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại. – When law becomes despotic, morals are relaxed, and vice versa.

Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại. – When law becomes despotic, morals are relaxed, and vice versa.