Phổ Biến 5/2024 # Mọi thứ đều nên đơn giản như nó vốn có, nhưng không nên đơn giản hơn. – Everything should be as simple as it is, but not simpler. # Top 6 Yêu Thích

Mọi thứ đều nên đơn giản như nó vốn có, nhưng không nên đơn giản hơn. – Everything should be as simple as it is, but not simpler.

Mọi thứ đều nên đơn giản như nó vốn có, nhưng không nên đơn giản hơn. – Everything should be as simple as it is, but not simpler.