Đề Xuất 7/2024 # Chẳng có bằng chứng đáng buồn nào về sự nhỏ bé của một người xác thực hơn lòng ngờ vực của anh ta đối với những vĩ nhân. – No sadder proof can be given by a man of his own littleness than disbelief in great men. # Top 2 Yêu Thích

Chẳng có bằng chứng đáng buồn nào về sự nhỏ bé của một người xác thực hơn lòng ngờ vực của anh ta đối với những vĩ nhân. – No sadder proof can be given by a man of his own littleness than disbelief in great men.

Chẳng có bằng chứng đáng buồn nào về sự nhỏ bé của một người xác thực hơn lòng ngờ vực của anh ta đối với những vĩ nhân. – No sadder proof can be given by a man of his own littleness than disbelief in great men.