Xu Hướng 6/2024 # Thiên đường của kẻ khờ là địa ngục của người khôn! – A fool’s paradise is a wise man’s hell! # Top 5 Yêu Thích

Thiên đường của kẻ khờ là địa ngục của người khôn! – A fool’s paradise is a wise man’s hell!

Thiên đường của kẻ khờ là địa ngục của người khôn! – A fool’s paradise is a wise man’s hell!