Thịnh Hành 7/2024 # Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt. – If there were no bad people, there would be no good lawyers. # Top 9 Yêu Thích

Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt. – If there were no bad people, there would be no good lawyers.

Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt. – If there were no bad people, there would be no good lawyers.