Phổ Biến 7/2024 # Luật lệ không bao giờ khiến con người tự do, chính con người phải làm cho luật lệ tự do. – The law will never make a man free it is men who have got to make the law free. # Top 7 Yêu Thích

Luật lệ không bao giờ khiến con người tự do, chính con người phải làm cho luật lệ tự do. – The law will never make a man free it is men who have got to make the law free.

Luật lệ không bao giờ khiến con người tự do, chính con người phải làm cho luật lệ tự do. – The law will never make a man free it is men who have got to make the law free.