Xem Nhiều 5/2024 # Sự thật và lẽ phải chẳng liên quan nhiều đến nhau lắm. – Facts and truth really don’t have much to do with each other. # Top 0 Yêu Thích

Sự thật và lẽ phải chẳng liên quan nhiều đến nhau lắm. – Facts and truth really don’t have much to do with each other.

Sự thật và lẽ phải chẳng liên quan nhiều đến nhau lắm. – Facts and truth really don’t have much to do with each other.