Xem Nhiều 5/2024 # Đừng nói xấu bất cứ ai, nhưng hãy kể điều tốt đẹp bạn biết được về mọi người. # Top 1 Yêu Thích

Đừng nói xấu bất cứ ai, nhưng hãy kể điều tốt đẹp bạn biết được về mọi người.

Đừng nói xấu bất cứ ai, nhưng hãy kể điều tốt đẹp bạn biết được về mọi người.