Đề Xuất 6/2024 # Vũ khí tốt nhất của sự độc tài là giấu diếm, nhưng vũ khí tốt nhất của dân chủ nên là cởi mở. – The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness. # Top 3 Yêu Thích

Vũ khí tốt nhất của sự độc tài là giấu diếm, nhưng vũ khí tốt nhất của dân chủ nên là cởi mở. – The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness.

Vũ khí tốt nhất của sự độc tài là giấu diếm, nhưng vũ khí tốt nhất của dân chủ nên là cởi mở. – The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness.